ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563