ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564