ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562