ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-01 สายบ้านสิงหนาท-บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 มีนาคม 2563