ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลสิงหนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง วันที่ 15 มกราคม 2564