ประกาศฯ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์
และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสาร