สมาชิกสภา

นายซับฟีอี  สุขสาลี
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายประดิษฐ  โพล้งอยู่ 
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

นายแมน  โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 1

นายสมศักดิ์  ขุนสมาน
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 2

 

 

 

 

 

นายวินัย  เอี่ยมพงษ์สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 3

นายนาวิน  มุกดาดวง
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 4

นายจักรินทร์  ประยงค์แย้ม
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 4

นายไพรุ่ง แก้วเก่ง
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 5

นางทองดี คุ้มแว่น
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 5

นายอานนท์ ภาคศาสตร์
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 6

นางสาวเบญจา ผลมะตาด
สมาชิกสภา อบต.สิงหนาท หมู่ 7

คณะผู้บริหาร    กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน