วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 2. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 5. จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
 6. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 2. ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 3. พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การคมนาคมและการขนส่ง
ทางน้ำ
ทางบก

แนวทางที่ ๒ สาธารณูปโภค
แหล่งน้ำ/ระบบประปา

แนวทางที่ ๓ สาธารณูปการ
จัดให้มีตลาด
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

แนวทางที่ ๔ การผังเมือง

แนวทางที่ ๕ การควบคุมอาคาร

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ

แนวทางที่ ๒ งานสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๓ นันทนาการ
การส่งเสริมการกีฬา
การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางที่ ๔ การศึกษา
การจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ

แนวทางที่ ๕ การสาธารณสุข
การสาธารณสุขและการรักษายาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๕ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
การป้องกันยาเสพติด
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน กรส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยี

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการลงทุน

แนวทางที่ ๔ การพาณิชยกรรม

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางที่ ๖ การท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่๑ การคุ้มครอง บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

แนวทางที่ ๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ การจัดดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ

แนวทางที่ ๒ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

แนวทางที่ ๓ การดูแล รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมวิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีของครอบครัว

แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริการจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

 1. จุดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา
 3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
 5. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม
 6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 8. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
 9. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 10. จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่งถึง
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
 4. มีการลงทุนและพาณิชย์กรรม ในพื้นที่มากขึ้น
 5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น
 7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
 8. เพิ่มจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การคมนาคมและการขนส่ง
ทางบก
ทางน้ำ

แนวทางที่ ๒ สาธารณูปโภค
แหล่งน้ำ/ระบบประปา

แนวทางที่ ๓ สาธารณูปการ
จัดให้มีตลาด
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

แนวทางที่ ๔ การผังเมือง
แนวทางที่ ๕ การควบคุมอาคาร

๒.ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ

แนวทางที่ ๒ งานสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๓ นันทนาการ
การส่งเสริมการกีฬา
การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางที่ ๔ การศึกษา
การจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ

แนวทางที่ ๕ การสาธารณสุข
การสาธารณสุขและการรักษายาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๕ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
การป้องกันยาเสพติด
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน กรส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยี

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมการลงทุน

แนวทางที่ ๔ การพาณิชยกรรม

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางที่ ๖ การท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่๑ การคุ้มครอง บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

แนวทางที่ ๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ การจัดดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ

แนวทางที่ ๒ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

แนวทางที่ ๓ การดูแล รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมวิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีของครอบครัว

แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนำกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดทำโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นแนวทางการจัดยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอที่ได้รับมอบหมาย

ดาวโหลดเอกสาร (.pdf) คลิก  วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 2556″ 

 กลับสู่เมนูหลัก | กลับสู่ด้านบน