กองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุดารัตน์  หวดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวเกวลิน บานเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิมลลักษณ์ ต้นอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้