โครงสร้างการจัดการองค์กร

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นส่วนโดยมีหัวหน้าส่วนของแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง  กองช่าง กองสวัสดิการสังคม

Sinahanart_Organization_logo

นายกฤตชัย สนธิศร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคล งบประมาณ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้ง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

  • พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๑ คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
  • พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔ คน
  • พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๘ คน
  • ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล จำนวน ๑ คน