ข้อมูลทั่วไปของสิงหนาท

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

          ในหมวดนี้ได้แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  เช่น  ที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การพัฒนาสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๙๙ ไร่คิดเป็นพื้นที่ ๒๗.๕๑๙   ตารางกิโลเมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  ตั้งอยู่เลขที่ ๗  หมู่ที่ ๕   ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานะมาจากสภาตำบล  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ( ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓) และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางตามมติ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑

แผนที่ ตำบลสิงหนาท


 ๒. ที่ตั้งอาณาเขต

ระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอลาดบัวหลวง ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร

ระยะทางอยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๖๐  กิโลเมตร

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลพระยาบันลือ

ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลคลองพระยาบันลือ

จำนวนหมู่บ้าน  ๗ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  มีจำนวนหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  มีทั้ง  ๗  หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๑ , ๒, ๓ , ๔ , ๕ , ๖,๗   ได้แก่

หมู่ที่  ๑        บ้านหนองสนุ่น           นายสมหมาย เจริญผล  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  ๒        บ้านปากคลองหลุมทองหลาง นายดานัย เรืองปราชญ์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  ๓        บ้านหลวงประสิทธิ์      นายจรูญ เนื่องสนธิ  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  ๔        บ้านผักบุ้งล้วม             นายปัญญา ทิมประทุม ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  ๕        บ้านหลุมทองหลาง      นายบัญชา  พวงสวัสดิ์  กำนัน

หมู่ที่  ๖        บ้านหนองน้ำส้ม          นายพิษณุ จันทนา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  ๗       บ้านหลุมทองหลาง(หนองปลาดุก) นายอาทิตย์  ยินดีสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน

๓. โครงสร้างพื้นฐาน

ถนน ภายในเขตตำบลสิงหนาท

๑. ถนนลูกรัง ๒๙ สาย มีดังต่อไปนี้

๑.   ถนนสิงหนาท – บ่อเงิน (ระยะทาง ๐.๑๐๐ กม.)

๒.   ถนน สปก.- ๔๕L (กลาง๒) (ระยะทาง ๐.๘๕๐ กม.)

๓.   ถนน สปก.- ๔๖ L (อาคารเอนกประสงค์) (ระยะทาง ๑.๔๓๐ กม.)

๔.   ถนน สปก.- ๔๗ L (ประปา ๔) (ระยะทาง ๐,๗๙๐ กม.)

๕.   ถนน สปก.- ๔๘ L (ซอยศิลป์ ) (ระยะทาง ๐.๖๗๕ กม.)

๖.   ถนน สปก.- ๔๙ L (สะพาน) (ระยะทาง ๐.๖๗๐ กม.)

๗.   ถนนบ้านหนองสนุ่น – บ้านม้า (ระยะทาง ๐.๗๐๐ กม.)

๘.   ถนนสายปลายนา (ระยะทาง ๔.๘๑๙ กม.)

๙.   ถนนสายหน้า อบต.สิงหนาท (ระยะทาง ๐.๓๘๑ กม.)

๑๐. ถนนสายสามวา – โคกอีแร้ง (ระยะทาง ๒.๕๓๐ กม.)

๑๑. ถนนสายผักบุ้งล้วม (ระยะทาง ๐.๗๐๐ กม.)

๑๒. ถนน สายสามวา – ปลายนา (ระยะทาง ๑.๐๔๐ กม.)

๑๓. ถนนสายบ้านหนองน้ำส้ม (ระยะทาง ๐.๗๖๑ กม.)

๑๔. ถนนสายบ้านหนองบัว (ระยะทาง ๑.๖๑๗ กม.)

๑๕. ถนน สปก – Mic ๑๐ (โรงสูบน้ำ) (ระยะทาง ๐.๗๗๕ กม.)

๑๖. ถนน สปก- Mic ๙ (ซอย ๒๑) (ระยะทาง ๑.๒๐๐ กม.)

๑๗. ถนนเลียบคลองพระยาบันลือ (ระยะทาง ๖.๒๐๐ กม.)

๑๘. ถนนสายสายวัดราษฎร์ปุณณาราม (ระยะทาง ๐.๙๕๐ กม.)

๑๙. ถนนเลียบคลองสามวา (ระยะทาง ๔.๕๐๐ กม.)

๒๐. ถนนเลียบคลองหลุมทองลางฝั่งตะวันออก (ระยะทาง ๓.๕๐๐ กม.)

๒๑. ถนนเลียบคลองพิสนธ์ฝั่งเหนือ (ระยะทาง ๑.๔๐๐ กม.)

๒๒. ซอยบ้านนายเบิ้ม (ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม.)

๒๓. ซอยบ้านนายพนม (ระยะทาง ๐.๒๕๐ กม.)

๒๔. ซอยหลังวัดราษฎร์ปุณณาราม (ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม.)

๒๕. ซอยบ้านนายบัญชา พวงสวัสดิ์ (ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม.)

๒๖. ซอยบ้านนายละมัย อยู่ยืน (ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม.

๒๗. ซอยโรงพระอนันต์ (ระยะทาง ๐.๓๕๐ กม.)

๒๘. ถนนสายปากคลองบ้านม้า (ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม.)

๒๙. ถนนสายหนองน้ำส้ม – หนองบัว (ระยะทาง ๐.๘๐๐ กม.)

๒. มีถนนลาดยาง ๕ สาย มีดังต่อไปนี้

๑.  ถนนสิงหนาท – บ่อเงิน (ระยะทาง ๖.๕๐๐ กม.)

๒.  ถนนเลียบคลองพิสนธ์ (ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม.)

๓.  ถนน สปก.- ๔๔L (กลาง๑) (ระยะทาง ๐.๘๐๐ กม.)

๔.  ถนนสายบ้านหนองน้ำส้ม (ระยะทาง ๑.๐๐ กม.)

๕.  ถนนเลียบคลองพระยาบันลือ (ระยะทาง ๐.๘๐๐ กม.)

๓. มีถนน คสล. ๖ สาย มีดังต่อไปนี้

๑.  ถนนหนองสนุ่น – บ้านม้า (ระยะทาง ๒.๓๔๔ กม.)

๒.  ถนนหน้า อบต.สิงหนาท ผ่าน หมู่ที่ ๕ (ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม.)

๓.  ถนนสายผักบุ้งล้วม (ระยะทาง ๑.๖๙๑ กม.)

๔.  ถนนสายบ้านหนองน้ำส้ม (ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม.)

๕.  ถนนวัดราษฎร์ปุณนาราม หมู่ที่ ๓ (ระยะทาง ๐.๑๐๐ กม.)

๖.   ถนนสายบ้านหนองปลาดุก ผ่านหมู่ที่ ๖.๗ (ระยะทาง ๐.๙๕๐ กม.) ๗. ถนนปากคลองบ้านม้า หมู่ที่ ๔ (ระยะทาง ๐.๒๐๐ กม.)

๔. มีสะพาน คสล. ๕แห่ง มีดังต่อไปนี้

๑.  สะพานข้ามคลองพระยาบันลือ ๒ แห่ง หมู่ที่ ๒,๔

๒.  สะพานข้ามคลองบ้านม้า ๑ แห่ง หมู่ที่ ๔

๓.  สะพานข้ามคลองพิสนธิ์ ๑ แห่ง หมู่ที่ ๕

๔.  สะพานข้ามหลุมทองหลาง ๑ แห่ง หมู่ที่ ๗

๕. มีสะพานไม้ ๖ แห่ง มีดังต่อไปนี้

๑.  สะพานข้ามคลองพระยาบันลือ ๓ แห่ง หมู่ที่ ๑,๒,๓

๒.  สะพานข้ามคลองหลุมทองหลาง ๓ แห่ง หมู่ที่ ๒,๕,๗

๖. แหล่งน้ำ(คลอง) ๑๓ แห่ง มีดังต่อไปนี้

๑.  คลองพระยาบันลือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔

๒.  คลองหลุมทองหลาง หมู่ที่ ๕

๓.  คลองสามวา หมู่ที่ ๔,๖

๔.  คลองพิสนธิ์ หมู่ที่ ๕

๕. คลองหนองปลาดุก หมู่ที่ ๕,๖,๗

๖.  คลองหนองบัว หมู่ที่ ๕,๖,๗

๗. คลองหนองน้ำส้ม หมู่ที่ ๖,๗

๘.  คลองวัดราษฎร์ปุณณาราม หมู่ที่ ๓

๙.  คลองหมอนหนึ่ง หมู่ที่ ๕

๑๐. คลองปลายนา หมู่ที่ ๔

๑๑. คลองผักบุ้งล้วม หมู่ที่ ๔

๑๒. คลองบ้านม้า หมู่ที่ ๔

๑๓. คลองสามวา – ปลายนา หมู่ที่ ๔

 

การจัดการขนส่งมวลชน

สำหรับระบบขนส่งมวลชนในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบริการรถ

โดยสารขนาดเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นจำนวนมาก จากอำเภอลาดบัวหลวง เข้ามาสู่ตำบลแต่ละตำบลของอำเภอลาดบัวหลวง และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่าน

การไฟฟ้า

การบริการด้านไฟฟ้า และแสงสว่างในเขตตำบลสิงหนาท เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขต

อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตตำบลสิงหนาท ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านเรือน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่มีกำลังเพียงพอต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ (ไฟฟ้าสาธารณะมีทุกหมู่บ้าน ติดตามแหล่งชุมชน ในตำบลสิงหนาท จำนวน ๒๐๕ จุด )

ประปาหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีประปาใช้ จำนวน ๗ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ ตั้งอยู่บ้านนายอารี พันธ์พฤกษ์ ขนาดกลาง

หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่บ้านนางกลมพร แน่จริง ขนาดเล็ก

หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่อนามัยหมู่ที่ ๓ ขนาดกลาง

หมู่ที่ ๔ มีอยู่ ๒ แห่ง      ๑. บ้านชัยวัฒน์ มีเทียมพงษ์ ขนาดเล็ก และ ๒. บ้านนายเลื่อน บุตรทรัพย์ ขนาดเล็ก

หมู่ที่ ๕ ตั้งอยู่บ้านนายชด พวงสวัสดิ์ ขนาดกลาง

หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่บ้านนายโอด จิตตรีปลื้ม ขนาดเล็ก

หมู่ที่ ๗ ตั้งอยู่วัดหนองปลาดุก หมู่ที่ ๗ ขนาดกลาง

การสื่อสารและการโทรคมนาคม

ภายในเขตตำบลสิงหนาท การให้บริการโทรศัพท์ ดำเนินการโดยองค์การโทรศัพท์ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หอกระจายข่าว จำนวน ๗ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ ตั้งอยู่บ้านนายสนิท ค้ำจุน

หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่บ้านรองนายกวิโรจน์ เรืองปราชญ์

หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยหมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔ ตั้งอยู่บ้านนายประยูร นันทศาล

หมู่ที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ อบต.สิงหนาท

หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่บ้านนางวรรณา ยินดีพบ

หมู่ที่ ๗ ตั้งอยู่บ้านนางศิริพร บานเย็น

บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ ตั้งอยู่หน้าบ้านนายสนิท ค้ำจุน

หมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ที่มัสยิดมูฮัมมะดียะห์

หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ที่หน้าสถานีอนามัยหมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ทางโค้งทดคลองบ้านม้า หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ อบต.สิงหนาท

หมู่ที่ ๖ ตั้งอยู่แทงก์ประปาหมู่ที่ ๖

หมู่ที่ ๗ ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดราษฎร์บำรุง

ลักษณะทางกายภาพ

ภูมิประเทศในตำบลสิงหนาท ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร และรับจ้าง

กลับสู่ด้านบน  | ถัดไป