ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

                  ในหมวดนี้ได้แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท  เช่น  ที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การพัฒนาสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น

– ไตรมาส 1

– ไตรมาส 2